Publiť le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 93bis.


Art. 94.
01/01/2003 In afwijking van de bepalingen van de artikelen 88, 89, 90, 91 en 93 van dit besluit wordt de primaire of invaliditeitsvergoeding gebracht op 100 pct. van het loon (met uitsluiting van elke premie, verstrekking in natura, enz.) gedurende een periode van ten hoogste tweeŽnzeventig werkdagen, te rekenen, vanaf de ontschepingsdag, voor de verzekerde die, ingevolgde werkongeschiktheid voortvloeiend uit een in dienst van het schip overkomen ongeval of ingevolge ziekte, in een vreemde haven aan wal is gegaan.
01/01/2003 Wordt voor de toepassing van dit artikel als ontschepingsdag in aanmerking genomen, de datum vermeld op de bewijsstukken en bevestigd, hetzij door de reder of zijn afgevaardigde, hetzij door de consulaire vertegenwoordiger van de ontschepingsplaats.
01/01/2003 De bij dit artikel bepaalde voorzieningen worden niet langer toegekend wanneer de verzekerde in BelgiŽ is teruggekeerd. De periode waarover de ontscheepte verzekerde bij toepassing van de wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor zeelieden zijn volle bezoldiging ten last van de reder heeft genoten, wordt afgetrokken van de periode van ten hoogste tweeŽnzeventig werkdagen, bepaald in dit artikel. Daarenboven wordt in voorkomend geval de bij toepassing van dit artikel toegekende vergoeding verminderd met het bedrag van de vergoeding welke door het Fonds voor arbeidsongevallen uitbetaald wordt wegens het aan de verzekerde overkomen arbeidsongeval.

Art. 95.

FR   NL   [Affichage pour impression]