Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 103bis.


Art. 104.
01/01/2003 Onverminderd het bepaalde in de wetgeving inzake rust- en overlevingspensioenen, kan de verzekerde, die tegelijkertijd in het genot is van inkomsten of sommen bedoeld bij twee of bij meer van de artikelen 101, 102, 103 en 103bis, respectievelijk slechts aanspraak maken, naar gelang hij personen ten laste heeft of niet, op een bedrag gelijk aan het verschil tussen 170 of 145 pct. van de vergoeding wegens werkongeschiktheid, vastgesteld voor de verzekerde met personen ten laste, en het bedrag van deze inkomsten of sommen samen in werkdagen gewaardeerd zonder het dagbedrag van de vergoeding te mogen overschrijden dat hem zou toegekend worden indien er geen cumulatie was.

Art. 104bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]