Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137bis.


Art. 137ter.
01/01/2003 De informatiegegevens, bedoeld bij artikel 137bis, verkregen bij het Rijksregister en opgetekend op een identificatiefiche toegevoegd aan het dossier, hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
01/01/2003 Deze identificatiefiche mag gedateerd en ondertekend worden om de herkomst van de informatiegegevens en de datum van hun bewijskracht te waarmerken. In dit geval wijst het beheerscomité de personeelsleden aan die gemachtigd zijn tot het aanbrengen van deze waarmerking.
01/01/2003 Wanneer het bewijs van het tegendeel, bedoeld in het eerste lid, aanvaard wordt door de instelling deelt zij de inhoud van het aldus aanvaarde informatiegegeven, ten titel van inlichting, mee aan het Rijksregister en voegt zij er de bewijsstukken bij.

Art. 137quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]