Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137octies.


Afdeling III - Maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbende
Art. 137nonies.
01/01/2003 Onverminderd het bepaalde in artikel 137decies wordt de regeling van de maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbende uitgevoerd met toepassing van de bepalingen van Afdeling II van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en van de bepalingen van Hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 15 juli 2002. Met het oog op de uitvoering van deze bepalingen worden de woorden "de verzekeringsinstelling" gelezen als de "H.V.K.Z.".


Art. 137decies.

FR   NL   [Affichage pour impression]