Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 83.


Art. 84.
01/01/2003 § 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de internationale overeenkomsten betreffende de sociale zekerheid heeft de verzekerde die krachtens titel II van deze statuten en rustpensioen geniet, recht op de in afdeling I van dit hoofdstuk bepaalde geneeskundige verzorging voor hem zelf en voor de personen die van zijn gezin deel uitmaken, in de zin van artikel 81, wanneer hij het bewijs levert:
01/01/2003 a) dat hij zich op het ogenblik dat zijn rustpensioen ingaat in een door de Minister van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperiode bevindt of,
01/01/2003 b) dat hij gedurende de twaalf maanden vóór de dag waarop zijn rustpensioen ingaat, ten minste 185 dagen verzekerd was, rekening gehouden met de door de Minister van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperioden;
01/01/2003 dat hij de maandelijkse bijdragen betaald heeft waarvan het bedrag in navolgende tabel is vastgesteld in verhouding tot het aantal jaren die in aanmerking komen voor de berekening van zijn pensioen.
01/01/2003 Aantal jaren..................................................................Bijdrage
01/01/2003 15 en meer...........................................................................-
01/01/2003 12 t/m 14.............................................................................30
01/01/2003 9 t/m 11.............................................................................60
01/01/2003 6 t/m 8..............................................................................90
01/01/2003 3 t/m 5..............................................................................120
01/01/2003 0 t/m 2..............................................................................150
01/01/2003 § 2. In afwijking van § 1 wordt geen bewijs van verzekering geëist van, noch wordt een bijdrage betaald door de zeeman die een volledig rustpensioen geniet krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 april 1962 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor zeevarenden onder Belgische vlag.

Art. 85.

FR   NL   [Affichage pour impression]