Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137ter.


Art. 137quater.
01/01/2003 Het toezenden van stukken aan de betrokkene en het uitvoeren van betalingen aan de verzekerde gebeuren op hun hoofdverblijfplaats.
01/01/2003 Van deze verplichtingen kan evenwel afgeweken worden op schriftelijk verzoek van de verzekerde, gericht aan de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden.

Art. 137quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]