Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 123.


HOOFDSTUK VIII - GESCHILLEN
Art. 124.
01/01/2003 Over de betwisting en reglementering met de rechten voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering betreffende ziekte- en invaliditeitsverzekering der zeelieden wordt geoordeeld door de rechtscolleges voorzien bij artikel 100 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering op de wijze bepaald bij het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van voornoemde wet.
01/01/2003 De Kas betaalt aan het Rijksinstituut voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit de kosten welke haar door dit laatste bij toepassing van dit artikel worden aangerekend. De geschillen over het bedrag van deze kosten worden door de Minister van Sociale Voorzorg beslecht.


HOOFDSTUK IX - BESTUURLIJKE SANCTIES

Art. 125.

FR   NL   [Affichage pour impression]