Publié le 26/09/1995
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

HOOFDSTUK I.- INBREUKEN BEDOELD BIJ ARTIKEL 53, VIERDE LID, VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994
Artikel 1.
06/10/1995 Het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of een gelijkwaardig document dient door de zorgverlener overhandigd te worden aan de rechthebbende of aan de verzekeringsinstelling uiterlijk binnen een termijn van twee maanden volgend op het einde van de maand waarin de verstrekkingen werden verleend.
06/10/1995 Nochtans als het driemaandelijks opmaken van de factuur toegelaten is krachtens de reglementaire bepalingen loopt de termijn, bedoeld in het eerste lid, vanaf het einde van het kwartaal waarop de faktuur betrekking heeft.
06/10/1995 Wanneer in de overeenkomsten en akkoorden bedoeld in titel III, hoofdstuk V, van de voornoemde wet, een termijn werd vastgesteld voor het overhandigen van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of een gelijkwaardig document, blijft deze termijn van toepassing tot de vervaldatum van voornoemde overeenkomsten en akkoorden.
06/10/1995 Elke overeenkomst en elk akkoord afgesloten na de inwerkingtreding van dit besluit zal moeten in overeenstemming zijn met de termijn voorzien in het eerste lid.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]