Publié le 16/11/2018
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 47.


E. Overeenkomst met de apothekers
Art. 48.
26/11/2018 § 1. De in artikel 42 bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat de apothekers betreft, het bedrag van de honoraria voor de magistrale bereidingen en stelt regelen vast met betrekking tot de verantwoordelijkheidshonoraria en beschikbaarheidshonoraria voor de aflevering van de farmaceutische specialiteiten, alsook met betrekking tot de aflevering en de facturering van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° en 5°bis, die door de apothekers worden verstrekt.
? Tweede lid wordt opgeheven bij: Programmawet(I)(1) 27-12-2006 - B.S. 28-12
01/01/2014 § 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in artikel 34, 5°, a), bedoelde farmaceutische verstrekkingen, af te leveren aan de in artikel 37, § 19, bedoelde rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
13/03/1998 Tweede lid opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.
06/09/1994 § 3. De overeenkomsten kunnen bijzondere voorwaarden bepalen voor verstrekkingen aan de in artikel 32 bedoelde personen met een jaarlijks inkomen boven een bij genoemde overeenkomsten vast te stellen bedrag.
07/09/2017 § 4. Opgeheven bij: Wet 11-8-17 - B.S. 28-8 - ed. 1 - art. 34


F. Gemene bepalingen

Art. 49.

FR   NL   [Affichage pour impression]