d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 11.


Art. 12.
01/04/2003
  -31/12/2007
De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing op de in artikel 4, 7°, en , bedoelde gerechtigden die een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefenen en bij toepassing van de artikelen 12 of 13 van het voornoemd koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, een bijdrage moeten betalen.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]