d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 39.


Art. 40.
01/04/2003
  -31/12/2007
De Koning benoemt een afgevaardigde van de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft bij de in artikel 11 van vorenbedoelde gecoördineerde wet bedoelde Algemeen Comité en bij het in artikel 21 van dezelfde wet bedoelde Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
01/04/2003
  -31/12/2007
Die afgevaardigden hebben, wat de kwesties betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen betreft, dezelfde bevoegdheden als de regeringscommissarissen bij genoemde organen.

Art. 41.

FR   NL   [Affichage pour impression]