Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Elke afdeling van de controlecommissie is samengesteld uit een voorzitter, benoemd uit ...
      d'application ā partir du 07/02/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application ā partir du 15/02/2003