Publié le 20/06/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 9quater.


TITEL II.- RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Art. 10.
01/04/2019 Bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid is er een Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het Instituut is een openbare instelling en heeft rechtspersoonlijkheid. Onverminderd artikel 213, § 1, is het Instituut onderworpen aan de regelen welke de wet van 16 maart 1954 op de controle van sommige instellingen van openbaar nut vaststelt voor de in artikel 1, D, van die wet bedoelde instellingen.


Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]