d'application ŗ partir du 07/01/2007
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 191ter.


Art. 191quater.
P 07/01/2007
  -16/08/2008
Het totaal van de heffingen en bijdragen bedoeld in artikel 191bis, eerste lid, wordt met 5 percent verminderd indien de betrokken aanvrager aantoont dat hij en, in voorkomend geval, het geheel van de met hem verbonden vennootschappen de uitgaven die in BelgiŽ werden verricht voor publiciteit, promotie, informatie en marketing tijdens het laatst gekende boekjaar verminderd hebben met 25 percent ten opzichte van het voorgaande boekjaar, en dat de verhouding tussen de bedoelde uitgaven en de omzet tevens met 25 percent gedaald is.
P 18/09/2006
  -16/08/2008
Tijdens de jaren die volgen op het eerste jaar waarvoor de vermindering van de omzetheffing toegestaan wordt, zal de vermindering van de omzetheffing verworven blijven indien de uitgaven voor publiciteit, promotie, informatie en marketing niet toenemen boven het bedrag dat uitgegeven werd tijdens het eerste jaar waarin de uitgaven verminderd werden met 25 percent ten opzichte van het voorgaande boekjaar en indien de verhouding tussen de bedoelde uitgaven en de omzet niet stijgt ten opzichte van vorig boekjaar. Indien de uitgaven bedoeld in de vorige zin tijdens de daaropvolgende jaren verder verminderd worden, zal een bijkomende vermindering van 5 percent van de heffing jaarlijks worden toegestaan voor elke aanvullende vermindering van bedoelde uitgaven met minstens 5 percent ten opzichte van de uitgaven verricht tijdens het eerste jaar waarin de vermindering met 25 percent ten opzichte van het vorig boekjaar werd aangetoond. Deze aanvullende vermindering kan slechts toegestaan worden indien ook de verhouding tussen de bedoelde uitgaven en de omzet met 5 percent daalt.
P 18/09/2006
  -16/08/2008
De vermindering van de uitgaven voor publiciteit, promotie, informatie en marketing moet aangetoond worden met een verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap die de heffing verschuldigd is. Bij de vergelijking van de uitgaven wordt rekening gehouden met de volgende (in het verslag afzonderlijk te beschrijven) elementen : de volledige personeelskost van alle personen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, als werknemer of in onderaanneming, worden belast met het bezoek en de informatieverschaffing aan voorschrijvers en apothekers; alle uitgaven die worden verricht voor individuele en collectieve, schriftelijke en audiovisuele mededelingen aan voorschrijvers en apothekers; alle kosten voor het ter beschikking stellen van geneesmiddelenmonsters aan de voorschrijvers en van alle andere voorwerpen die onder welke vorm ook ter beschikking worden gesteld van voorschrijvers en apothekers; alle kosten voor de ondersteuning van wetenschappelijke en sociale bijeenkomsten van voorschrijvers en apothekers, met inbegrip van congressen, tentoonstellingen, spreekbeurten en overlegvergaderingen. De uitgaven die in BelgiŽ worden verricht en werden opgenomen in de boekhouding van vennootschappen met maatschappelijke zetel buiten BelgiŽ worden tevens vermeld in het verslag van het bestuursorgaan.
P 18/09/2006
  -16/08/2008
De commissaris van de vennootschap of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de vennootschap, stelt een verslag op waarin hij enerzijds aangeeft of het bedrag overeenstemt met de jaarrekeningen en anderzijds advies geeft over de berekeningselementen voor het bedrag en de rechtvaardiging ervan.
P 18/09/2006
  -16/08/2008
Deze vermindering wordt toegekend onder de vorm van een terugbetaling van een deel van de verschuldigde heffingen. Deze terugbetaling gebeurt tijdens het jaar volgend op het jaar waarvoor de heffingen verschuldigd waren en op voorwaarde dat de verschuldigde heffingen daadwerkelijk betaald werden. De Koning regelt de procedure met betrekking tot de indiening en de beoordeling van het verzoek tot terugbetaling.

Art. 192.

FR   NL   [Affichage pour impression]