d'application à partir du 09/01/1990
   

FR   NL  

Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 9.


Art. 10.
09/01/1990 § 1. Modellen van bescheiden.
09/01/1990 PI 0: Staat van de uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen.
09/01/1990 PI 10: Staat van de uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen voor een gerechtigde die arbeidsongeschiktheid is geworden terwijl een buitenlandse regeling op hem van toepassing was en die een uitkering prorata temporis ten laste van België ontvangt.
09/01/1990 PI 13: Staat van de uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen voor een gerechtigde die arbeidsongeschikt is geworden terwijl de Belgische regeling op hem van toepassing was en die een uitkering prorata temporis ten laste van het buitenland ontvangt.
09/01/1990 § 2. De verzekeringsinstellingen moeten de uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen die aan alle gerechtigden zijn betaald, meedelen met de staten PI 0.
09/01/1990 § 3. Uitgaande van de gegevens die vermeld zijn op de staten bedoeld in § 2, zal de Dienst voor uitkeringen financiële staten PI 10 en PI 13 opmaken.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]