Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 162bis.


Art. 163.
01/07/2011 Onverminderd de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek zijn de werkgevers, de verzekeringsinstellingen, de verzorgingsinrichtingen, de tariferingsdiensten, alsmede hun aangestelden of gevolmachtigden, de personen die de bij deze gecoördineerde wet omschreven geneeskundige verstrekkingen mogen verlenen, en de rechthebbenden ertoe gehouden de in artikel 162 bedoelde sociaal inspecteurs en sociaal controleurs alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke zij ter uitoefening van hun controleopdracht behoeven.
07/09/2017 De bepalingen van het vorige lid zijn niet van toepassing op de artsen, op de tandheelkundigen en op de apothekers.
06/09/1994 De administratieve bescheiden en bewijsstukken van uitgaven en ontvangsten worden verzameld:
06/09/1994 - in het ziekenfonds als het gaat om landsbonden ;
06/09/1994 - in de gewestelijke dienst als het gaat om de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
26/12/2013 - in de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

Art. 163bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]