Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 99.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 215.

Vˇˇr toepassing van de artikelen 93, vijfde lid, 98 en 99, van de geco÷rdineerde wet wordt het dagbedrag van de invaliditeitsuitkering verhoogd met 25 pct. voor de gerechtigden wier arbeidsongeschiktheid is aangevangen vˇˇr 2 april 1964.
(En vigueur le: 10/08/1996 - )