d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 202.


Art. 203.
06/09/1994 § 1. De Koning kan het deel bepalen van het mali, bedoeld in artikel 198, van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat wordt voorafgenomen van de ontvangsten van het stelsel.
06/09/1994
  -01/01/1996
§ 2. Het financieel dienstjaar valt samen met het kalenderjaar.
06/09/1994
  -25/10/2017
De in de artikelen 12, 6°, 16, § 1, 3° en 80, 1°, bedoelde begrotingen lopen over één jaar en worden telkens voor een driejarig tijdvak opgemaakt.
06/09/1994 § 3. Vooraleer de in artikel 16, § 1, 3°, bedoelde begroting op te maken, neemt de Algemene raad kennis van de daarop betrekking hebbende begrotingen, opgemaakt door iedere verzekeringsinstelling volgens de door de genoemde Raad vastgestelde regelen.
06/09/1994
  -25/10/2017
§ 4. De in de artikelen 16, § 1, 3° en 80, 1°, bedoelde begrotingen bevatten voor respectievelijk de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering de vooruitzichten inzake ontvangsten en uitgaven.
06/09/1994
  -12/03/1998
Die vooruitzichten worden opgemaakt uitgaande van de verrichtingen, geboekt in de in artikel 12, 5°, bedoelde rekeningen, van de vooruitzichten inzake tewerkstelling en bijdragen van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, en van de evolutie van de uitgaven, vastgesteld tijdens de jongste drie bekende dienstjaren (lezen boekjaar - B.S. 23-12-95).
06/09/1994 De evolutie van de uitgaven, vastgesteld tijdens de jongste drie bekende dienstjaren (lezen boekjaar - B.S. 23-12-95), wordt geprojecteerd op een nieuw driejarig tijdvak.
06/09/1994 De in de vorige leden bedoelde vooruitzichten worden bij het opmaken van de begrotingen eventueel verbeterd, rekening houdende met de verwachte resultaten van de in de artikelen 12, 2° en , 22, 3°, en 11°, en 80, 1° en , bedoelde maatregelen.
06/09/1994 In geen geval mag rekening gehouden worden met het bedrag van de in artikel 194, § 2, bedoelde sancties of ten onrechte betaalde prestaties.
06/09/1994
  -31/12/1997
§ 5. In de in artikel 16, § 1, 3°, bedoelde begroting wordt, voor elk dienstjaar van het driejarige tijdvak, per verzekeringsinstelling, de raming vastgesteld van het aantal in de artikelen 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16° en 93, bedoelde gerechtigden; daartoe wordt op dat dienstjaar de evolutie geprojecteerd van die aantallen, welke in elke verzekeringsinstelling tijdens de jongste drie bekende dienstjaren zijn vastgesteld.

Afdeling V.- Bijzondere bepalingen

Art. 204.

FR   NL   [Affichage pour impression]