d'application Ó partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 149.


Art. 150.
06/09/1994
  -01/01/1996
De werkgevers, de verzekeringsinstellingen, de verzorgingsinrichtingen, de tariferingsdiensten alsmede hun aangestelden of mandatarissen, de personen die de bij deze geco÷rdineerde wet omschreven geneeskundige verstrekkingen mogen verlenen, en de rechthebbende behoren de geneesheren-inspecteurs, de apothekers-inspecteurs, de verpleegkundigen-controleurs, de controleurs en adjunct-controleurs alle inlichtingen en stukken te verstrekken welke zij ter uitoefening van hun controleopdracht behoeven. De mededeling en het gebruik van die inlichtingen en stukken zijn afhankelijk gesteld van de eerbiediging van het geneeskundig geheim. Het verstrekken van de in dit artikel bedoelde inlichtingen en stukken mag in geen geval gepaard gaan met het verplaatsen van de voor de uitoefening van de controleopdracht nodige stukken.
06/09/1994
  -14/02/2003
Ten opzichte van de verzekeringsinstellingen moet die mededeling van inlichtingen en stukken geschieden binnen een maximumtermijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van aanvraag.
06/09/1994
  -14/02/2003
De Dienst voor geneeskundige controle heeft toegang tot alle gegevens en documenten die door verzekeringsinstellingen, zorgverleners, verplegingsinrichtingen en andere inrichtingen of diensten voor geneeskundige verzorging dienen meegedeeld te worden in het kader van deze geco÷rdineerde wet.
06/09/1994
  -14/02/2003
De Dienst voor geneeskundige controle heeft rechtstreekse toegang tot de profielgegevens en de verwerking ervan bij de Dienst voor geneeskundige verzorging en de Dienst voor uitkeringen.
06/09/1994
  -01/01/1996
De controleurs en adjunct-controleurs mogen voor de uitoefening van hun opdracht op elk ogenblik van de dag of de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnentreden in alle gebouwen, inrichtingen, lokalen en werkplaatsen, waar zij redelijkerwijze mogen vermoeden dat er personen werkzaam zijn die genieten van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.

Art. 151.

FR   NL   [Affichage pour impression]