Publié le 30/03/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 17


Art. 18
01/04/2012 § 1. Cumul van de tegemoetkomingen voor de referentiepersoon en voor deelname aan overleg bepaald in de artikelen 12 en 14, § 1 is mogelijk.
01/04/2012 § 2. Cumul van de tegemoetkomingen voor organisatie en coördinatie van overleg en voor deelname aan overleg bepaald in de artikelen 9 en 14, § 1 is enkel toegelaten in toepassing van artikel 14, § 3.
01/04/2012 § 3. De tegemoetkomingen bepaald in dit besluit zijn niet cumuleerbaar met de vergoedingen bepaald in het koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vaststelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
01/04/2012 § 4. De tegemoetkomingen bepaald in dit besluit zijn niet aanrekenbaar voor personen die verblijven in een psychiatrisch verzorgingstehuis.
01/04/2012 § 5. Patiënten die ten laste genomen worden in een therapeutisch project FOR-K gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkomingen bepaald in dit besluit.
01/04/2012 § 6. De tegemoetkoming voor de referentiepersoon bepaald in artikel 12 kan niet aangerekend worden voor personeelsleden die werkzaam zijn in een ziekenhuis dat actief betrokken is in een project in het kader van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen.

Art. 19

FR   NL   [Affichage pour impression]