Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36terdecies

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 éd.4 p.68673 art.32 Invoeging] Art. 36terdecies
      d'application ŕ partir du 01/01/2009


[05/12/2018 vig.01/01/2019]

Wijziging Waalse overheid

Het artikel wordt geciteert in het artikel 10 van het Decreet van 8-11-2018 van de Waalse overheid betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (1) - B.S. 5-12