Publié le 30/03/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 15


Art. 16
01/04/2012 In de in artikel 6 bepaalde overeenkomst zullen de volgende elementen worden gepreciseerd :
01/04/2012 de regels voor facturering van de in dit besluit bepaalde tegemoetkomingen;
01/04/2012 de documenten waarover de dienst of instelling waarmee, in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten dient te beschikken voor het controleren van de voorwaarden voor facturatie;
01/04/2012 een lijst van de categorieën van personen die inzage kunnen hebben in het begeleidingsplan;
01/04/2012 de geldigheidsduur van de overeenkomst met een maximumduur van vijf jaar;
01/04/2012 de informatie die aan het Verzekeringscomité dient te worden bezorgd onder de vorm van een jaarverslag;
01/04/2012 de opzeggingsmodaliteiten van de overeenkomst.


Art. 17

FR   NL   [Affichage pour impression]