Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 130.

[zij op één of andere wijze gedurende een door de Koning te bepalen aantal werkdagen de in artikel 86, § 1, omschreven hoedanigheid van gerechtigde hebben behouden;]
(En vigueur le: 01/05/2017 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 207.

[Voor de toepassing van artikel 130, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wet moeten de gerechtigden op één of andere wijze voor het tweede en derde kwartaal voorafgaandelijk het kwartaal waarin zij een beroep op prestaties doen de hoedanigheid van gerechtigde bedoeld in artikel 86, § 1 van de gecoördineerde wet gedurende honderdtwintig werkdagen behouden.]
(En vigueur le: 01/05/2017 - )