Publié le 19/04/2019
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 13.


Aanvangsdatum van de ongeschiktheid
Art. 14.
29/04/2019 Bij een ongeschiktheid waarvoor mogelijk arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen worden verleend, wordt de aanvangsdatum van die ongeschiktheid vastgesteld door de arts van de erkende controledienst, behoudens andersluidende beslissing van de adviserend arts.


Afdeling IV.- Gemeenschappelijke bepalingen voor de situaties bedoeld in de afdelingen II en III, met uitsluiting van de situatie, bedoeld in artikel 13, § 1, b).

Controle

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]