Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling van de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Art. 4

[Koninklijk besluit 06/07/1981 - B.S. 06/08/1981 p.9776 art.4 Invoeging] Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1981, met uitzondering van ...
      d'application à partir du 01/01/1981