d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 43ter.


Art. 44.
01/12/1997
  -30/06/2019
Het in deze afdeling bedoelde loon wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van het inlichtingsblad. Wanneer sommige gegevens hierop ontbreken, wint de verzekeringsinstelling ze in met alle mogelijke rechtsmiddelen.
01/12/1997
  -31/12/2011
Zolang de verzekeringsinstelling niet over de gegevens beschikt die nodig zijn om het bedrag van het gederfde loon vast te stellen, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend op grond van het in artikel 30, § 2, bedoelde gederfde loon. Evenwel wordt voor de gerechtigde die laatst als deeltijds werknemer was tewerkgesteld slechts de helft van dat loon in aanmerking genomen.

HOOFDSTUK II.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Afdeling I.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de moederschapsuitkering bedoeld in de artikelen 114 en 114bis van de gecoördineerde wet

Art. 45.

FR   NL   [Affichage pour impression]