d'application à partir du 01/04/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 10.


Art. 11.
06/09/1994 Het in artikel 12 omschreven beheer van het Instituut wordt waargenomen door een Algemeen beheerscomité dat samengesteld is uit een gelijk aantal:
06/09/1994 a) vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de zelfstandigen;
06/09/1994 b) vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;
06/09/1994 c) vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994 De Koning stelt het aantal werkende en plaatsvervangende leden vast en benoemt ze. Hij benoemt de voorzitter en de ondervoorzitters. Hij bepaalt de werkingsregelen van het Algemeen comité.
01/04/2019 Twee regeringscommissarissen, die de Koning benoemt op voordracht van respectievelijk de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de begroting onder zijn bevoegdheid heeft en een afgevaardigde van de minister die het sociaal statuut van de zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, wonen de vergaderingen van het Algemeen comité bij. De afgevaardigde van de minister die het sociaal statuut van de zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft, heeft dezelfde bevoegdheden als de regeringscommissarissen.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]