Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 17.


Art. 18.
01/01/1997 De rekening van budgettair beheer geeft in een tabel aan:
01/01/1997 de in thesaurie aanwezige waarden en de bedragen waarvan de instelling in niet-budgettaire rekening-courant op 1 januari van het jaar schuldeiser of schuldenaar is;
01/01/1997 de totale budgettaire ontvangsten en uitgaven van het jaar, zoals zij blijken uit de rekening van begrotingsuitvoering;
01/01/1997 de in thesaurie aanwezige waarden en de bedragen waarvan de instelling in niet-budgettaire rekening-courant op 31 december van het jaar schuldeiser of schuldenaar is.
01/01/1997 Deze rekening moet bewijzen dat de boekhouding en de begrotingsboekingen volkomen overeenstemmen.

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]