Publié le 21/12/1989
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 5


Art. 6
20/12/2000 De ziekenhuisbeheerder of, in voorkomend geval, de dienst centrale inning van de medische raad van het ziekenhuis waar de rechthebbende verblijft, die de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging int voor de forfaitaire honoraria, bedoeld in artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, moet aan het laboratorium, onderaannemer, voor de verstrekkingen die het in onderaanneming heeft verricht, een bedrag storten dat overeenstemt met 100 pct. van de honoraria die zijn vastgesteld voor de desbetreffende verstrekkingen op basis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en overeenkomstig de bepalingen van artikel 50 van de voornoemde wet van 14 juli 1994.
20/12/2000 Dat bedrag moet worden gestort binnen de drie maanden na de datum waarop het laboratorium, onderaannemer, de resultaten van de gevraagde verstrekkingen aan het ziekenhuislaboratorium heeft gezonden.

Art. 6bis

FR   NL   [Affichage pour impression]