Publié le 13/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Art. 5.


Art. 6.
01/01/2011 De kost van de in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming wordt ten laste gelegd van de globale begroting van financiële middelen van het RIZIV.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]