Publié le 23/06/1994
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 2 februari 1994 tot uitvoering van artikel 13bis, § 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1993 Op de bedragen die niet gestort zijn binnen de in het vorig artikel bepaalde termijn, is de werkgever een verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar, te rekenen van het verstrijken van deze termijn tot op de dag van de betaling.

Art. 3bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]