PubliÚ le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 208.


Art. 209.
06/09/1994 De Koning kan in de bestaande wets- en verordeningsbepalingen de nodige wijzigingen aanbrengen om ze te doen overeenstemmen met het bepaalde in deze geco÷rdineerde wet.
06/09/1994 Hij kan eveneens de bepalingen van deze geco÷rdineerde wet co÷rdineren met de bepalingen die haar op het tijdstip van de co÷rdinatie uitdrukkelijk of impliciet gewijzigd hebben.
06/09/1994 Daartoe kan hij in de co÷rdinatie:
06/09/1994 1. een andere volgorde, nummering en, in het algemeen, een andere wijze van voorstelling dan die van de oorspronkelijke teksten aanwenden;
06/09/1994 2. andere verwijzingen in de plaats stellen van de verwijzingen die in de oorspronkelijke bepalingen voorkomen, inzonderheid om ze in de co÷rdinatie met de nieuwe nummering overeen te brengen;
06/09/1994 3. zonder afbreuk te doen aan de beginselen in de te co÷rdineren bepalingen vervat, een andere dan de oorspronkelijke redactie aanwenden met het oog op de overeenstemming der bepalingen en de eenheid in de terminologie.

Art. 210.

FR   NL   [Affichage pour impression]