Publié le 27/12/2016
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 217bis.


TITEL XII.- OPENBAARMAKING
Art. 218.
06/09/1994 § 1. De teksten van de verordeningen van het Verzekeringscomité en het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen worden, wanneer zij de rechthebbenden der verzekering algemeen aanbelangen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
06/01/2017 § 2. Het Instituut stelt, op zijn internetsite, de lijst van zorgverleners die beschikken over een door dit Instituut toegekend nummer, ter beschikking van het publiek. Deze lijst bevat de namen, voornamen, RIZIV-nummers , werkadres(sen) en toetredingssituatie aan de akkoorden en overeenkomsten.
01/01/2014 De verzekeringsinstellingen zijn er eveneens toe gehouden om de in het eerste lid bedoelde informatie die hen wordt meegedeeld door het Instituut ter kennis te brengen van de rechthebbenden.


FR   NL   [Affichage pour impression]