Publié le 30/12/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.


Art. 35quater.
09/01/2010 Volgens de door de Koning vastgestelde regels, bepaalt de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, op vraag van de minister of op eigen initiatief, geval per geval de groepen specialiteiten als bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, c), 1) waarvan de indicaties en werkingsmechanismes gelijk of gelijksoortig zijn aan deze van specialiteiten bedoeld in artikel 35ter. Een nieuwe vergoedingsbasis wordt vastgesteld voor de aangeduide specialiteiten op basis van de prijs af fabriek, verminderd volgens de regels voorzien in artikel 35ter.
09/01/2010 Opgeheven door : Wet(prog)(I) 23-12-09 - B.S. 30-12 - ed. 1 - art. 36 (vroeger lid 2)
30/05/2005 De bepalingen van artikel 35 ter en van artikel 35 quater kunnen niet op een zelfde specialiteit worden toegepast.

Art. 35quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]