Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 70.


Afdeling XIV.- Revalidatieverstrekkingen
Art. 71.
06/09/1994 De Koning kan, na advies van het Verzekeringscomité, de algemene voorwaarden vaststellen waaronder de in artikel 22, 6° bedoelde revalidatieovereenkomsten worden gesloten.
07/09/2017 De jaarlijkse budgettaire doelstelling voor de in artikel 34, 7°, 7° ter, 7° quater en 7° quinquies, bedoelde revalidatieverstrekkingen wordt vastgesteld in het kader van de in de artikelen 38, 39 en 40 voorziene procedure, waarbij het in artikel 23 bedoelde College van artsen-directeurs de in artikel 38 voorziene rol van de overeenkomsten-commissie op zich neemt voor deze revalidatieverstrekkingen.


Afdeling XIVbis. Opgeheven bij: Wet 22-6-16 - B.S. 1-7 - art. 26

Art. 71bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]