Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 336.


Art. 337.
10/08/1996 De staten betreffende de geneeskundige verzorging waarvan het model wordt opgemaakt door het Verzekeringscomité bevatten ten minste volgende inlichtingen:
10/08/1996 - het bedrag van de uitgaven;
10/08/1996 - het aantal verstrekkingen;
10/08/1996 - het aantal dagen ziekenhuisverpleging in een inrichting bedoeld in de artikelen 23 en 34, 6°, , 11° en 12° van de gecoördineerde wet.
10/08/1996 Deze gegevens moeten rekening houden met de volgende schiftingen:
10/08/1996 a)
10/08/1996 1. met uitsluiting van de onder 2 bedoelde rechthebbenden, de in artikel 32, eerste lid, 1° tot 6°, van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigden en de personen te hunnen laste, ingedeeld naar de stand van de gerechtigde, alsmede de in artikel 32, eerste lid, 14°, 15° en 16°, van de gecoördineerde wet bedoelde rechthebbenden;
10/08/1996 2. de gerechtigden in staat van invaliditeit en de personen te hunnen laste;
10/08/1996 3. de in artikel 32, eerste lid, 7°, en 9 van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigden en de personen te hunnen laste;
10/08/1996 4. de in artikel 32, eerste lid, 12° van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigden en de personen te hunnen laste, alsmede de gerechtigden bedoeld in artikel 32, eerste lid, 16°, van de gecoördineerde wet;
10/08/1996 De staten betreffende de onder 2, 3 en 4 bedoelde groepen, dienen daarenboven afzonderlijk te worden opgesteld naargelang hun inkomens zoals ze door de Koning zijn vastgesteld, al of niet meer bedragen dan het door Hem bepaalde jaarbedrag.
10/08/1996 b) de groepen van de in artikel 34 van de gecoördineerde wet bepaalde verstrekkingen en, in die groepen, een indeling volgens de voornaamste soorten van verstrekkingen of de voornaamste klassen van vergoedingstarieven, die zijn omschreven door het Verzekeringscomité.
10/08/1996 c) een schifting naargelang de verstrekking in het lopend boekjaar werd verricht, dan wel in een vorig boekjaar.
10/08/1996 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de uitgaven ingevolge herfacturering van de ligdagprijs, doorgevoerd in het raam van artikel 97 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.

Art. 338.

FR   NL   [Affichage pour impression]