Publié le 29/12/2008
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 18.


Afdeling IV.- De Wetenschappelijke raad
Art. 19.
10/01/2000 Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt een Wetenschappelijke raad ingesteld die belast is met het onderzoek van elk wetenschappelijk aspect in verband met de verzekering voor geneeskundige verzorging en de kwaliteit van de zorgverlening. Hij doet alle aanbevelingen die de wetenschappelijke vooruitgang onder de beste voorwaarden inzake doelmatigheid, economie en kwaliteit binnen het bereik van de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging kunnen brengen. De Wetenschappelijke raad bestaat uit verschillende afdelingen, waarvan de Koning op gezamenlijke voordracht van de Ministers die respectievelijk de Sociale Zaken en de Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben, de specifieke opdrachten nader bepaalt. Er worden met name afdelingen opgericht betreffende de planning van de medische activiteit, medische technologie evaluatie, de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en voor de evaluatie van het voorschrijfgedrag.
01/01/2009 Bij de voornoemde Wetenschappelijke Raad wordt een observatorium voor de chronische ziekten opgericht, dat is samengesteld uit een wetenschappelijke afdeling en een raadgevende afdeling. De wetenschappelijke afdeling heeft als opdracht de tenlasteneming van geneeskundige verzorging verleend aan patiënten met een chronische ziekte te omschrijven. De raadgevende afdeling heeft als opdracht de behoeften van deze patiënten te evalueren. De Koning bepaalt de nadere regels van de organisatie van de activiteiten van het voormelde observatorium alsook de gevallen waarin de twee afdelingen gezamenlijk beraadslagen.
09/01/2006 Dit lid werd opgeheven door: Wet 23-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2 (vroeger 2e lid)
09/01/2006 Dit lid werd opgeheven door: Wet 23-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2 (vroeger 3e lid)
09/01/2006 Dit lid werd opgeheven door: Wet 23-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2 (vroeger 4e lid)
09/01/2006 Dit lid werd opgeheven door: Wet 23-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2 (vroeger 5e lid)
09/01/2006 Dit lid werd opgeheven door: Wet 23-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2 (vroeger 6e lid)
09/01/2006 Dit lid werd opgeheven door: Wet 23-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2 (vroeger 7e lid)
09/01/2006 Dit lid werd opgeheven door: Wet 23-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2 (vroeger 8e lid)
30/04/1997 In voorkomend geval kunnen op eigen initiatief of op verzoek van de ministers, diverse afdelingen samen beraadslagen. De Koning kan desgevallend meerdere afdelingen samenvoegen.
30/04/1997 De adviezen en aanbevelingen van de afdelingen van de Wetenschappelijke raad worden uitgebracht, hetzij op zijn initiatief, hetzij op vraag van de Ministers die respectievelijk de Sociale Zaken en de Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben, hetzij op vraag van de Gewest- of Gemeenschapsministers bevoegd voor Volksgezondheid, de Algemene raad of het Verzekeringscomité.
01/01/2009 Het observatorium voor de chronische ziekten dient bij de federale Wetgevende Kamers tweejaarlijks een verslag in over de wijze waarop het de in het tweede lid bedoelde opdrachten vervult. Voor het opstellen van dit verslag beraadslagen de wetenschappelijke afdeling en de raadgevende afdeling gezamenlijk.


Art. 20.

FR   NL   [Affichage pour impression]