Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25bis.


Art. 25ter.
07/09/2017 § 1. Het College van artsen-directeurs kan aan rechthebbenden die lijden aan een zeldzame aandoening tegemoetkoming verlenen in de kosten van de geneeskundige verstrekkingen.
01/04/2005 Deze verstrekking moet voldoen aan elk van de volgende voorwaarden :
01/04/2005 a) de verstrekking is duur;
01/04/2005 b) de verstrekking wordt door de gezaghebbende medische instanties op gemotiveerde wijze aangeduid als de specifieke fysiopathologische aanpak van de zeldzame aandoening;
01/04/2005 c) de verstrekking wordt gebruikt voor de behandeling van een aandoening die de vitale functies van de rechthebbende bedreigt;
01/04/2005 d) er bestaat geen therapeutisch alternatief in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;
07/09/2017 e) de verstrekkingen worden voorgeschreven door een arts-specialist, gespecialiseerd in de behandeling van de betreffende aandoening, en die wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen in een lidstaat van de Europese Unie of een Staat behorend tot de Europese Economische Ruimte. Het College van artsen-directeurs kan desgevallend een bijkomend advies vragen van een arts-specialist, die gespecialiseerd is in de behandeling van de desbetreffende aandoening en gemachtigd is om de geneeskunde in België uit te oefenen.
01/12/2014 Opgeheven door: Wet 7-2-14 - B.S. 25-2 - ed. 2 - art. 4
07/09/2017 § 2. Het College van artsen-directeurs kan aan rechthebbenden die lijden aan een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist, een tegemoetkoming verlenen in de kosten ervan.
01/04/2005 Een tegemoetkoming in de kostprijs van deze verzorging kan worden verleend, indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden :
01/04/2005 a) de verzorging is in haar totaliteit duur;
01/04/2005 b) de verzorging heeft betrekking op een bedreiging van de vitale functies van betrokkene die een rechtstreeks en specifiek gevolg is van de zeldzame aandoening;
01/04/2005 c) er bestaat geen therapeutisch alternatief in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;
07/09/2017 d) de complexe verzorging worden voorgeschreven in het raam van een behandelingsplan door een arts-specialist gespecialiseerd in de behandeling van betreffende aandoening en die wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen in een lidstaat van de Europese Unie of een Staat behorend tot de Europese Economische Ruimte. Het College van artsen-directeurs kan desgevallend een bijkomend advies vragen van een arts-specialist, die gespecialiseerd is in de behandeling van de desbetreffende aandoening en gemachtigd is om de geneeskunde in België uit te oefenen.
07/09/2017 Het College van arts-directeurs stelt de verstrekkingen vast die voeldoen aan bovenbedoelde voorwaarden.

Art. 25quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]