Publié le 22/11/1969
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 november 1969 tot vaststelling van het percentage voor de herverdeling tussen de verzekeringsinstellingen van een gedeelte van de bijdragen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
Artikel 1.
02/12/1969 Bij toepassing van artikel 46, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt het percentage van de bijdragen, bestemd voor verdeling overeenkomstig de in artikel 123, § 1, eerste lid, 3°, van de voornoemde wet van 9 augustus 1963 bepaalde regelen, vastgesteld op 5 pct. voor het jaar 1967


FR   NL   [Affichage pour impression]