Publié le 13/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2011 Unisoc kan jaarlijks reserves opbouwen ten belope van maximaal 10 pct. van de jaarlijkse tegemoetkoming en het restant wordt teruggestort of verrekend met de tegemoetkoming van het volgende jaar.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]