Publié le 27/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Artikel 1.


HOOFDSTUK II - DOELGROEP
Art. 2.
01/04/2012 § 1. De verstrekkingen gedefinieerd in dit besluit zijn van toepassing op patiënten die voldoen aan alle volgende voorwaarden :
01/01/2014 1° patiënten met een psychiatrische problematiek waarvoor een hoofddiagnose is gesteldop basis van de groepen van pathologieën uit de "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV TR of DSM V)" of de "International Classification of Diseases (ICD-10-CM)", die van herhalende aard of potentieel van herhalende aard is en die als ernstig wordt beschouwd gezien de intensiteit en/of frequentie van de symptomen of/en de aanwezigheid van comorbiditeit. De aanwezigheid van comorbiditeit betekent dat naast de hoofddiagnose hiervoor bepaald de patiënt minstens nog één bijkomende psychiatrische problematiek heeft waarvan de diagnose is gesteld op basis van de groepen van pathologieën uit de "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV TR of DSM V)" of de "International Classification of Diseases (ICD-10-CM)". Echter de volgende groepen die uitsluitend betrekking hebben op of samengesteld zijn uit een exclusieve combinatie van de volgende pathologieën, zijn uitgesloten als hoofddiagnose:
01/01/2014 a) dementie;
01/01/2014 b) andere cognitieve stoornissen van medische, vasculaire of traumatische oorsprong;
01/01/2014 c) epilepsie;
01/01/2014 d) mentale retardatie;
01/01/2014 e) neurologische stoornis;
01/04/2012 patiënten waarvoor minstens drie gezondheidszorgbeoefenaars of hulpverleners beslissen dat een begeleidingsplan zoals bedoeld in artikel 3 wordt opgesteld waarvan de duurtijd minstens 12 maanden bedraagt;
01/01/2014
01/01/2014
01/04/2012 voorafgaand contact met de geestelijke gezondheidszorg in het kader van de psychiatrische aandoening dat voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden :
01/04/2012 a. een ziekenhuisopname in een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of een K-dienst van minstens 14 dagen uiterlijk één jaar geleden;
01/04/2012 b. een tenlasteneming gedurende minstens 14 dagen door de mobiele equipes die zijn voorzien in het kader van artikel 107 van de Wet op de ziekenhuizen uiterlijk één jaar geleden;
01/04/2012 c. een tenlasteneming gedurende minstens 14 dagen door een project outreach voor kinderen en jongeren gefinancierd door de FOD Volksgezondheid uiterlijk één jaar geleden;
01/04/2012 d. een opname, gedurende minstens 14 dagen in een andere ziekenhuisdienst waar een psychiater in consult is bijgeroepen, uiterlijk één jaar geleden. Een van de volgende nomenclatuurnummers werd hiervoor aangerekend : 599443, 599465, 596562, 596584;
01/04/2012 e. voor kinderen en jongeren : een begeleiding van minstens 6 maanden in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, uiterlijk één jaar geleden of aanmelding door politie, parket of jeugdrechter uiterlijk één maand geleden.
01/01/2014 f. een tenlastenneming gedurende minstens 14 dagen door een team psychiatrische zorg thuis vanuit een initiatief voor beschut wonen;
01/01/2014 g. voor volwassenen: een tenlasteneming gedurende één jaar door een psychiater of een centrum geestelijke gezondheidszorg;
01/01/2014 h. voor kinderen en jongeren: een tenlasteneming gedurende zes maanden door een kinderpsychiater of een centrum geestelijke gezondheidszorg.
01/04/2012 Dit is een voorwaarde bij de eerste tenlasteneming en bij een nieuwe tenlasteneming die niet aansluit bij een vorige periode van tenlasteneming;
01/04/2012 voor volwassenen en/of ouderen heeft de patiënt, ingevolge de psychiatrische aandoening verlies van bepaalde vaardigheden of beschikt slechts over beperkte vaardigheden in minstens drie van de volgende domeinen :
01/04/2012 a. de basisautonomie : dit domein omvat de activiteiten die onmisbaar zijn voor de bevrediging van de persoonlijke basisbehoeften : zich voeden, zich wassen, zich ontlasten en zich kleden;
01/04/2012 b. de woonautonomie : het betreft hier de noodzakelijke vaardigheden voor de dagdagelijkse organisatie op huishoudelijk vlak : koken, het huishouden doen, wassen en strijken, zorg dragen voor zijn gezondheid en zijn veiligheid;
01/04/2012 c. de autonomie binnen de gemeenschap : dit domein omvat de vaardigheden die vereist zijn om zich te verplaatsen in de samenleving, om de middelen die de samenleving biedt aan te wenden, om inkopen te doen, geld te beheren en de wetten en de reglementen van de samenleving te respecteren;
01/04/2012 d. taal en communicatie : dit domein betreft de communicatie in zijn receptieve en expressieve aspecten. De beoogde vaardigheden hebben hoofdzakelijk betrekking op de mogelijkheden om contact te hebben met anderen;
01/04/2012 e. maatschappelijke aanpassing : de hier beoogde vaardigheden zijn die vaardigheden die vereist zijn om zich in te schakelen in een groep of een vereniging. Het betreft hier de houding tegenover zichzelf (zelfkennis en zelfbeeld), de houding tegenover anderen (inter-persoonlijke relaties), de deelname aan het leven van de gemeenschap;
01/04/2012 f. werk : hier gaat het om de essentiële componenten voor een professionele integratie : motivatie, basisbekwaamheden, vaardigheden, de capaciteiten om zich in te schakelen in een ploeg;
01/04/2012 g. schoolse kennis : dit domein omvat de intellectuele vaardigheden van het individu, zowel wat elementaire kennis betreft als wat lezen, schrijven en rekenen betreft;
01/04/2012 h. motoriek : dit domein omvat de motorische vaardigheden van een individu, zoals : lichaamshouding, basisvaardigheden op motorisch vlak, fijne motoriek, psychomotorische vaardigheden en de mogelijkheden voor het verrichten van fysieke activiteiten;
01/04/2012 i. aangepast persoonlijk gedrag : dit domein omvat bepaalde gedragingen, houdingen of symptomen die maatschappelijk ongewenst zijn. Waar de vorige domeinen betrekking hebben op vaardigheden die zouden moeten verworven worden of hersteld worden, legt dit domein de nadruk op houdingen of gedragingen die zouden moeten verdwijnen;
01/04/2012 voor kinderen en jongeren heeft de patiënt, ingevolge de psychiatrische aandoening verlies van bepaalde vaardigheden of beschikt slechts over beperkte vaardigheden in minstens drie van de volgende domeinen :
01/04/2012 a. de basisautonomie : dit domein omvat de activiteiten die onmisbaar zijn voor de bevrediging van de persoonlijke basisbehoeften : wassen, aankleden, eten,...
01/04/2012 b. autonomie binnen de gemeenschap : leren omgaan met geld, (kleine) aankopen doen, zich zelfstandig verplaatsen (fiets, openbaar vervoer,...);
01/04/2012 c. taal en communicatie : dit domein betreft de communicatie in zijn receptieve en expressieve aspecten. De beoogde vaardigheden hebben hoofdzakelijk betrekking op de mogelijkheden om contact te hebben met anderen;
01/04/2012 d. functioneren in het gezin of in de gezinsvervangende context : het gaat hier om de handhaving van een vertrouwensrelatie met ouders of andere zorgverantwoordelijken, en van bekwaamheden in het samenleven met andere kinderen, al dan niet broers en zussen;
01/04/2012 e. sociale aansluiting : de hier beoogde vaardigheden zijn die vaardigheden die vereist zijn om aan te sluiten bij leeftijdsgenoten. Het betreft hier de houding tegenover zichzelf (zelfkennis en zelfbeeld), de houding tegenover anderen (inter-persoonlijke relaties), de deelname aan het buurtleven;
01/04/2012 f. school : hier gaat het om de essentiële componenten voor een inschakeling in een schoolcontext : motivatie, basisbekwaamheden, sociale vaardigheden, de capaciteiten om te functioneren in een gezagsrelatie. Het gaat zowel om de cognitieve vaardigheden als om het psychisch en emotioneel functioneren die deze kunnen onderdrukken;
01/04/2012 g. motoriek : dit domein omvat de motorische vaardigheden van een individu, zoals : lichaamshouding, basisvaardigheden op motorisch vlak, fijne motoriek, psychomotorische vaardigheden en de mogelijkheden voor het verrichten van fysieke activiteiten;
01/04/2012 h. aangepast persoonlijk gedrag : dit domein omvat bepaalde gedragingen, houdingen of symptomen die maatschappelijk ongewenst zijn. Waar de vorige domeinen betrekking hebben op vaardigheden die zouden moeten verworven worden of hersteld worden, legt dit domein de nadruk op houdingen of gedragingen die zouden moeten verdwijnen.
01/04/2012 § 2. De verstrekkingen gedefinieerd in dit besluit zijn eveneens van toepassing op patiënten die op het moment dat de therapeutische projecten aflopen nog ten laste genomen worden door een therapeutisch project voor zover de bepalingen van de artikelen 3, 5 en 10 op deze patiënten van toepassing zijn.
01/01/2014 De verstrekkingen in dit besluit zijn eveneens van toepassing op patiënten die op het moment dat de therapeutische projecten voor jongere patiënten met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen (FOR-K) aflopen nog ten laste genomen worden door een dergelijk therapeutisch project voor zover de bepalingen van de artikelen 3, 5 en 10 op deze patiënten van toepassing zijn.


HOOFDSTUK III - HET BEGELEIDINGSPLAN EN OVERLEG ROND DE PATIENT

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]