Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 16.


Afdeling III.- Commissie voor begrotingscontrole
Art. 17.
06/09/1994 Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut wordt een Commissie voor begrotingscontrole ingesteld.
06/09/1994 Die Commissie is samengesteld uit:
06/09/1994 twee werkende en twee plaatsvervangende leden die de representatieve organisaties van de werkgevers en van de zelfstandigen vertegenwoordigen;
06/09/1994 twee werkende en twee plaatsvervangende leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen;
06/09/1994 drie werkende en drie plaatsvervangende leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen;
01/01/1999 drie werkende en drie plaatsvervangende leden die de zorgverleners vertegenwoordigen;
06/09/1994 vier werkende en vier plaatsvervangende leden die door de Minister worden voorgedragen wegens hun bevoegdheid inzake begrotings- en financiële aangelegenheden betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging, van wie één lid wordt voorgedragen met instemming van de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft;
06/09/1994
  -31/03/2019
de begrotings- en financieel adviseur, bedoeld in artikel 190, voor zover hij is aangewezen door de Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en door de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft;
10/01/2010 de voorzitter van de afdeling financiering van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen bedoeld in artikel 32, 2°, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, als werkend lid en een lid van dezelfde raad als plaatsvervangend lid.
06/09/1994 Alle leden zijn stemgerechtigd.
10/01/2000 De Koning benoemt de onder de punten 1° tot 4° bedoelde leden van de Commissie voor begrotingscontrole op voorstel van de Algemene raad. Hij benoemt de onder 5° bedoelde leden op voordracht van de Minister. De Koning benoemt de onder het tweede lid, 7°, bedoelde leden na advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen. Het voorzitterschap van de Commissie wordt waargenomen door de in het tweede lid, 6° bedoelde begrotings- en financieel adviseur. Indien geen begrotings- en financieel adviseur is aangewezen, wordt het voorzitterschap uitgeoefend volgens de door de Koning te bepalen regels.
06/09/1994 De Commissie kan een beroep doen op deskundigen en op vertegenwoordigers van de commissies belast met het sluiten van de overeenkomsten of de akkoorden.
06/09/1994 De Koning bepaalt de werkingsregelen van de Commissie, alsmede de duur van het mandaat van de leden ervan.
07/09/2017 De Inspecteur van Financiën neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen van de Commissie.


Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]