Publié le 20/03/2001
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 14.


HOOFDSTUK V - INWERKINTREDING
Art. 15.
01/01/2002 Deze verordening heeft uitwerking vanaf 1 januari 1997 en is van toepassing op de uitkeringen die vanaf die datum ten onrechte werden uitbetaald.
01/01/2002 De termijn van drie maanden bedoeld in artikel 1, tweede lid, vangt evenwel pas aan vanaf de datum van publicatie van deze verordening in het Belgisch Staatsblad.


FR   NL   [Affichage pour impression]