Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 11.


Art. 12.
28/04/1954 Periodisch, en ten minste alle drie maanden, vergaderen de revisoren in commissie onder voorzitterschap van de directeur-generaal van de Thesaurie en Openbare Schuld of van zijn afgevaardigde, bijgestaan door een vertegenwoordiger van het Bestuur van de Begroting en van de Controle op de uitgaven. Deze commissie zoekt en bestudeert de geŽigende maatregelen om de strikte en eenvormige toepassing te verzekeren van de diverse beschikkingen, die het vervullen van de functies der revisoren betreffen. Zij onderzoekt de zaken, waarvan de revisoren individueel hebben moeten kennis nemen en die een algemeen belang hebben of een beginsel voor het korps der revisoren inhouden.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]