Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 5.


HOOFDSTUK IV - AARD EN PEIL VAN DE TAALEXAMENS
Art. 6.
03/02/1995 De taalexamens hebben ten doel na te gaan of de kandidaten, op het vereiste peil en in de vereiste mate, de taal beheersen met betrekking tot het taaleigen, de vorm, de spelling, de woordenschat en bij mondelinge examens, de uitspraak. Daarbij wordt een praktische kennis van de taal in verband met de vereisten van de waar te nemen functie of betrekking gevergd.


Afdeling I - Taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma, het vereiste studiegetuigschrift of de verklaring van het schoolhoofd

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]