d'application ŕ partir du 10/05/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 191quater.


Art. 192.
01/05/2013 Het instituut beschikt over de in de artikelen 137sexies en 191 bedoelde inkomsten.
01/01/1996 Het heft op die inkomsten het bedrag van zijn administratiekosten, opgenomen in het in artikel 12, 4°, bedoelde begrotingsdocument.
01/05/2013 Het verdeelt over de tak geneeskundige verzorging en de tak uitkeringen, en binnen die laatste tak, over de regeling voor loontrekkenden en de regeling voor zelfstandigen, de verschillende in artikel 191 bedoelde inkomsten die respectievelijk voor hen zijn bestemd en heft op het totale bedrag van de in dit artikel in aanmerking genomen inkomsten van elke tak en van elke regeling, het bedrag van zijn administratiekosten opgenomen in het in artikel 12, 4°, bedoelde begrotingsdocument, in verhouding tot de in artikel 191 bedoelde inkomsten die het voorafgaande jaar aan elke tak en elke regeling zijn toegekend. Het instituut beschikt over de in de artikelen 137sexies en 191 bedoelde inkomsten.
06/09/1994 Het wijst onder die voorwaarden toe:
06/09/1994 aan de tak geneeskundige verzorging:
01/01/2008 a) het voor hem bestemde aandeel in de inkomsten, bedoeld in artikel 191, eerste lid, 1° en 1°bis en het voor hem bestemde aandeel van de opbrengst van de bijdragen, bedoeld in artikel 191, eerste lid, 1°bis;
06/09/1994 b) het deel van de in artikel 191, eerste lid, 2°, bedoelde persoonlijke bijdragen dat vastgesteld is op:
P 06/09/1994
  -30/04/2017
- 60 pct. van de bij toepassing van de artikelen 121, § 2, 128, § 1, 2° en 129, 2°, verschuldigde bijdragen;
P 06/09/1994
  -30/04/2017
- 60 pct. van de bij toepassing van de artikelen 123, eerste lid, eerste streepje en 130, tweede lid, verschuldigde bijdragen;
06/09/1994 - 100 pct. van de bij toepassing van artikel 125 verschuldigde bijdragen;
06/09/1994 - 100 pct. van de bij toepassing van artikel 135 verschuldigde bijdragen;
10/05/1997 c) opgeheven bij: K.B. 25-4-97 - B.S. 30-4 - ed. 3;
06/09/1994 d) de in artikel 191, eerste lid, 6°, bedoelde giften en legaten naar rata van:
06/09/1994 - 100 pct. wanneer ze uitdrukkelijk voor de verzekering voor geneeskundige verzorging zijn bestemd;
06/09/1994 - 60 pct. wanneer ze voor de gezamenlijke regeling voor verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn bestemd;
06/09/1994 e) op opbrengst van de inhouding, verricht bij toepassing van artikel 191, eerste lid, 7°;
01/05/2003 f) het deel van de in artikel 191, eerste lid, 8° en 27°, bedoelde ontvangsten dat voor hem is bestemd;
06/09/1994 g) de in artikel 191, eerste lid, 9°, bedoelde inkomsten;
06/09/1994 h) het deel van de in artikel 191, eerste lid, 10°, bedoelde ontvangsten volgens de vastgestelde regels;
10/05/1997 i) opgeheven bij: K.B. 25-4-97 - B.S. 30-4 - ed. 3;
P 10/05/2014
  -13/02/2016
j) de in artikel 191, eerste lid, 12° tot 20°, 23°, 24°, 28°, 29° en 30° tot 33° bedoelde inkomsten.
06/09/1994 De inkomsten bedoeld in artikel 191, eerste lid, 14°, geďnd vanaf het jaar 1990, zijn tot beloop van een jaarlijks door de Koning vast te stellen bedrag, bestemd ter financiering van de door het Verzekeringscomité te treffen maatregelen die het mogelijk moeten maken de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de sector farmaceutische producten te beheersen.
06/09/1994 Het eventuele saldo van voornoemde inkomsten wordt onder de verzekeringsinstellingen verdeeld in verhouding tot het aantal rechthebbenden;
10/05/1997 k) opgeheven bij: K.B. 25-4-97 - B.S. 30-4 - ed. 3;
06/09/1994 aan de tak uitkeringen:
01/01/2008 a) het voor hem bestemde aandeel van de inkomsten, bedoeld in artikel 191, eerste lid, 1° en 1°bis en het voor hem bestemd aandeel van de opbrengst van de bijdragen, bedoeld in artikel 191, eerste lid, 1°bis;
06/09/1994 b) het deel van de in artikel 191, eerste lid, 2°, bedoelde persoonlijke bijdragen dat vastgesteld is op:
P 06/09/1994
  -30/04/2017
- 40 pct. van de bij toepassing van de artikelen 121, § 2, 128, § 1, 2°, en 129, 2°, verschuldigde bijdragen;
P 06/09/1994
  -30/04/2017
- 40 pct. van de bij toepassing van artikel 123, eerste lid, eerste streepje, en 130, tweede lid verschuldigde bijdragen;
10/05/1997 c) opgeheven bij: K.B. 25-4-97 - B.S. 30-4 - ed. 3;
06/09/1994 d) de in artikel 191, eerste lid, 6°, bedoelde giften en legaten naar rata van:
06/09/1994 - 100 pct. wanneer ze uitdrukkelijk voor de uitkeringsverzekering zijn bestemd;
06/09/1994 - 40 pct. wanneer ze voor de gezamenlijke regeling voor verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn bestemd;
01/05/2003 e) het deel van de in artikel 191, eerste lid, 8° en 27°, bedoelde ontvangsten dat voor hem is bestemd;
06/09/1994 f) het deel van de in artikel 191, eerste lid, 10°, bedoelde ontvangsten dat voor hem is voorbehouden;
10/05/1997 g) opgeheven bij: K.B. 25-4-97 - B.S. 30-4 - ed. 3;
10/05/1997 h) opgeheven bij: K.B. 25-4-97 - B.S. 30-4 - ed. 3.
01/05/2013 in de tak Vergoeding van de medische ongevallen : de in artikel 137sexies bedoelde inkomsten na aftrek van de administratiekosten voor het gedeelte dat op die tak betrekking heeft.

Afdeling II.- Verdeling van de inkomsten van de uitkeringsverzekering en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering

Art. 193.

FR   NL   [Affichage pour impression]