Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 335.


Art. 336.
01/01/2014 Teneinde de Dienst voor administratieve controle toe te laten de uitgavenbescheiden te vergelijken met de boekhouding van de ziekenfondsen, de gewestelijke diensten of de verzekeringsinstellingen worden voor elk van de categorieën van uitgaven bedoeld in artikel 335, eerste lid, trimestrieel afzonderlijk verzamelbescheiden opgemaakt op het niveau van elk controlepunt. Zij worden overgemaakt aan het Instituut binnen de termijnen bedoeld in artikel 335, vierde lid.
01/01/2014 Zij worden opgemaakt overeenkomstig een model dat wordt vastgesteld door het Algemeen beheerscomité na advies van de Technische commissie van de Dienst voor administratieve controle en omvatten tenminste volgende uitsplitsingen:
10/08/1996 het tijdens het betrokken trimester in de boekhouding ingeschreven bedrag van contant betaalde prestaties en van tijdens het betrokken trimester nageziene en getarifieerde facturen;
10/08/1996 het bedrag van de onder 1° vermelde operaties die ingevolge de validiteitscontrole bedoeld in artikel 335 niet werden weerhouden voor inschrijving op de uitgavenbescheiden;
10/08/1996 het bedrag van alle tijdens het betrokken of een voorgaand trimester onder 2° vermelde operaties die na regularisatie op de uitgavenbescheiden van het betrokken trimester worden ingeschreven;
10/08/1996 het bedrag van de tijdens het betrokken trimester of voorgaande trimesters op de in artikel 335 bedoelde uitgavenbescheiden opgenomen uitgaven, die tijdens het betrokken trimester worden afgevoerd.

Art. 337.

FR   NL   [Affichage pour impression]