d'application à partir du 30/04/1997
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 17.


Art. 18.
P 30/04/1997
  -15/02/1999
De Commissie voor begrotingscontrole brengt om het kwartaal aan de Algemene raad, aan het Verzekeringscomité, aan de commissies belast met het sluiten van de overeenkomsten of de akkoorden en aan de Ministers van Sociale Zaken en van Begroting verslag uit over het beheer van de sector verzekering voor geneeskundige verzorging, alsmede over de ontvangsten en uitgaven ervan, in het bijzonder over de vooruitzichten ter zake en de verschillende aspecten van de evolutie ervan.
P 30/04/1997
  -15/02/1999
De Commissie brengt met name aan de Algemene raad, aan het Verzekeringscommité, aan de commissies belast met het sluiten van de overeenkomsten of de akkoorden en aan de Ministers van Sociale Zaken en van Begroting verslag uit over de uitgaven die voortvloeien uit de in Titel III, hoofdstuk V, afdelingen I en II bedoelde overeenkomsten en akkoorden en uit de wijzigingen die worden voorgesteld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 23, § 2, en 35, § 1. Ze oefent de specifieke bevoegdheden uit die haar worden toegekend door artikel 51.
P 06/09/1994
  -15/02/1999
De Commissie heeft in het raam van haar opdracht de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden, zonder evenwel toegang te hebben tot de individuele gegevens. Ze onderzoekt de verrichtingen die een financiële weerslag of een weerslag op de begroting hebben, krijgt inzage van alle dossiers en archieven en ontvangt van de diensten van het Instituut alle inlichtingen die ze vraagt. Ze mag sommige van haar leden afvaardigen naar de vergaderingen van de raden, comités, commissies en andere bij de diensten van het Instituut ingestelde organen waarvan de activiteiten een weerslag hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging.
P 30/04/1997
  -15/02/1999
De Commissie is eveneens ermee belast de Ministers van Sociale Zaken en van Begroting, de Algemene raad, het Verzekeringscomité en de Geneesmiddelencommissie te adviseren over alle financiële en begrotingsaspecten betreffende de in artikel 34, 5° bedoelde farmaceutische produkten.
P 01/01/1997
  -15/02/1999
De Commissie ziet toe op de naleving van de uitgavennorm en de partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling inzake geneesmiddelen.
P 30/04/1997
  -15/02/1999
De Commissie brengt tevens minstens éénmaal per jaar, naar aanleiding van de opmaak van de begroting, advies uit over de ramingen van de Dienst met betrekking tot de te verwachten uitgaven voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 6°. Ze onderzoekt hierbij inzonderheid de samenhang met de gegevens beschikbaar vanuit het Ministerie van Volksgezondheid.

Afdeling IV.- De Wetenschappelijke raad

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]