Publié le 16/10/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 89.


Art. 90.
07/09/2017 Onverminderd de bepalingen van artikel 91, stelt de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling de in artikel 100 bedoelde staat van primaire arbeidsongeschiktheid vast, stelt hij de duur ervan vast, en geeft hij kennis van zijn beslissing, onder de voorwaarden en binnen de termijnen die door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen zijn bepaald.
01/07/2016 De Geneeskundige Raad voor invaliditeit kan echter, vanaf de eerste dag van de zevende maand van het tijdvak van primaire ongeschiktheid, het einde van de arbeidsongeschiktheid vaststellen. In dat geval geeft hij van zijn beslissing kennis onder de voorwaarden en binnen de termijnen door de Koning vastgesteld.
26/10/2017 De adviserend arts deelt aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit de gegevens over de arbeidsongeschiktheid mee. Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen stelt, op advies van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, de inhoud van deze gegevens, evenals de nadere regels volgens dewelke en de termijn waarbinnen deze gegevens aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit moeten worden meegedeeld, vast, waarvan in het bijzonder deze die betrekking hebben op de verzending van de pathologieën die de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid zijn.
07/09/2017 Op vraag van de adviserend-arts kan de gerechtigde ook worden onderzocht door de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of door een lid van de Geneeskundige raad voor invaliditeit dat arts is. Die laatsten nemen in dat geval de beslissing over de staat van arbeidsongeschiktheid en brengen ze ter kennis van de gerechtigde en de adviserend-arts, onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.
07/09/2017 De adviserend-arts van de verzekeringsinstelling spreekt zich tevens uit over de staat van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 101, § 1, in het tijdvak van primaire ongeschiktheid.

Art. 91.

FR   NL   [Affichage pour impression]