Publié le 17/06/2016
   

FR   NL  

Huishoudelijk regelement van 26 mai 2016 voor de technische raad voor radio-isotopen

Art. 9.


Art. 10.
27/06/2016 De voorzitter leidt de vergadering. Hij zorgt ervoor dat op de vergadering slechts de punten worden besproken die op de agenda staan. Hij kan de duur van de bespreking van een agendapunt beperken. Hij mag op ieder ogenblik aan de aanwezigen voorstellen om de bespreking van een angendapunt te verdagen. In dat geval plaatst hij het dossier dat verdaagd werd op de agenda van de volgende vergadering.
27/06/2016 Indien de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Indien zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter afwezig zijn worden zij vervangen door het oudst aanwezige stemgerechtigde lid.
27/06/2016 De voorzitter vergewist zich van de eerbiediging van de termijnen zoals voorzien in de reglementering. Hij wordt bijgestaan door het secretariaat die deze voor elk dossier vastlegt.
27/06/2016 Hij ziet erop toe dat de vergaderingen in een sfeer van sereniteit verlopen en waakt over het respect voor standpunten, meningen en personen.
27/06/2016 De voorzitter vat de besprekingen en de beslissingen van de Raad samen en leidt elke stemming.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]